Polityka Prywatności – PVTechShop PL
flaga niemcy przełącznik

Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://pvtechshop.com/ jest LIFT.UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000678667,
  NIP 7322184707, REGON 36742990, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@pvtechshop.com, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej https://pvtechshop.com/ w przypadku:

 1. zawarcia z Administratorem umowy na podstawie regulaminu (treść regulaminu znajduje się pod adresem: https://pvtechshop.com/regulamin-sklepu/) oraz w celu jej wykonania. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy,
 2. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika, który założył Konto: imię i nazwisko, adres e-mail,
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klienta:
  imię i nazwisko, adres e-mail i (jeżeli dotyczy) nazwę przedsiębiorstwa i numer NIP;
 3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,
  w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika / Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu,
  typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników / Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
 1. dostęp do danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowanie danych – art. 16 RODO,
 3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
 4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
 5. przeniesienie danych – art. 20 RODO,
 6. sprzeciw – art. 21 RODO,
 7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO,
 1. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: contact@pvtechshop.com.
 2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

NEWSLETTER

 1. Użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera, w przypadku jego wprowadzenia przez Administratora, poprzez dobrowolne podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na:
 1. otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w formie biuletynu „newsletter” – w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora,
 2. na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Administratora.
 1. Podanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera jest dobrowolne.
 2. Subskrybentom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie zgodnie z klauzulą informacyjną. W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez stronę https://pvtechshop.com/.

NARZĘDZIA MARKETINGOWE

 1. Administrator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie internetowej za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi żadnych danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji gromadzonych przez sieć reklamową Google o preferencjach użytkownika użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia https://www.google.com/ads/preferences/. Operator stosuje techniki remarketingowe.
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe w celu dostosowania komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie internetowej, co może sprawiać wrażenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane przez operatora reklamodawcom. Wymogiem technicznym dla takich działań jest aktywacja plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta zapewnia, że Facebook (Facebook Inc., USA) wie, że osoba tam zarejestrowana korzysta ze strony internetowej. W tym przypadku opiera się na danych, których sam jest administratorem.
 4. Operator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. Operator korzysta z rozwiązania do badania zachowań użytkowników poprzez tworzenie map ciepła i rejestrowanie zachowań na stronie internetowej. Informacje te są anonimizowane przed ich przesłaniem do operatora serwisu, dzięki czemu operator nie wie, do jakiej osoby się odnoszą. W szczególności wprowadzane hasła i inne dane osobowe nie są rejestrowane.
 6. Operator stosuje rozwiązania automatyzujące działanie serwisu w stosunku do użytkowników, np. może wysłać do użytkownika wiadomość e-mail po odwiedzeniu określonej podstrony, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od operatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Shopping Cart

Dane kontaktowe

© 2023 loremipsum.com. All rights reserved.