Regulamin Sklepu – PVTechShop PL
flaga niemcy przełącznik

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PVTECH SHOP

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem https://pvtechshop.com/ jest LIFT.UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000678667, NIP 7322184707, REGON 367429902.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów,
  a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Spółkę drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
 3. Niniejszy Regulamin oraz Sklep skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (Regulamin oraz Sklep nie jest skierowany do konsumentów w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 5. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych osobowych, pod adresem: https://pvtechshop.com/privacy-policy/ .

§ 2. Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu,
 2. Dostawa – doręczenie Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, co stanowi wykonanie świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy;
 3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza przewiezienie i doręczenie Towaru zamówionego przez Klienta;
 5. Hasło – ustalony podczas Rejestracji w Sklepie przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu, w tym zawieranie Umów z wykorzystaniem Sklepu, związane jest bezpośrednio
  z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu składania Zamówień na Towary i zawierania Umów. Klient po zalogowaniu poprzez Login i wygenerowane, a następnie podane przez siebie Hasło za pomocą którego może składać w Sklepie Zamówienia, przeglądać stan realizacji aktualnego Zamówienia oraz historię dotychczasowych Zamówień, a także ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 8. Login – adres e-mail podany przez Klienta dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz
  z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;
 9. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Klientów;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu – udostępniony Użytkownikom oraz Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub Klient;
 11. Rejestracja – podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika lub Klienta formularza on-line znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik lub Klient zobowiązany jest ustalić swoje indywidualne Hasło;
 12. Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę i dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://pvtechshop.com/, jak również dostępną na tejże stronie internetowej infrastrukturę techniczną umożliwiającą zorganizowanie zawieranie umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta;
 13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedawcę w Sklepie, którą Klient może zakupić poprzez złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu;
 14. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która zawierana jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Sklepu, wyrażające chęć zawarcia Umowy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 17. Użytkownik – podmiot korzystający ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep, a który nie zawarł Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3. Wymagania techniczne i Usługi Elektroniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, 
  2. aktywne łącze internetowe,
  3. akceptacja plików cookies oraz ew. skryptów Java,
  4. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.
 2. Spółka informuje, że strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Użytkownika oraz formularz zamówienia.

§ 4. Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Użytkownika. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową, na której dostępny jest Sklep.
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu,
  z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Loginem Użytkownika, służącym do logowania w Sklepie i identyfikacji go przez Sprzedawcę, jest podany przez niego adres e-mail.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Sklepie, Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
 1. podać następujące dane: imię i nazwisko / nazwa firmy, numer NIP, adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);
 2. ustalić Hasło;
 3. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 1. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej umożliwia zarejestrowanie się w Sklepie.
 2. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta Użytkownika, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 3. Korzystanie z usługi Konta Użytkownika nie podlega opłacie.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
  z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Klientów. Spółka nigdy nie zwróci się do Klienta o udostępnienie Hasła.
 6. Klient po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Użytkownika
  i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadając rzeczywistości i być aktualne.

§ 5. Zamówienia

 1. Użytkownik lub Klient może składać Zamówienie po dodaniu Towaru do „Koszyka”, a następnie
  za jego pośrednictwem. „Koszyk” dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, należy wypełnić formularz Zamówienia.
 2. Użytkownik lub Klient po wybraniu Towaru i przejściu do „Koszyka” określa formę płatności
  i wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
 1. zalogować się do Konta Klienta;
 2. podać następujące dane w formularzu zamówienia: imię i nazwisko / nazwa firmy, numer NIP, adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);
 3. dokonać wyboru sposobu dostawy spośród opcji wskazanych w części „Sposoby dostawy”
 4. przejść do kroku „Podsumowanie i płatność” poprzez kliknięcie „Przejdź do płatności”. dokonać wyboru metody płatności.
 5. złożyć zamówienie przez poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie”.
 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klient zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków. Wysłanie Zamówienia przez Użytkownika lub Klienta równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 6. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie
  z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik lub Klient ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności, w tym do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła.
 6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z rękojmi za wady Towarów.

§ 7. Ceny i Płatności

 1. Każdorazowo przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie wskazana zostanie jego cena.
  W zależności od wyboru przez Użytkownika lub Klienta wersji językowej Sklepu, ceny zostaną wyrażone odpowiednio w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR). Ceny Towarów zostaną oznaczone w Sklepie w ten sposób, że każda cena zostanie dookreślona czy jest kwotą netto czy brutto
  (tj. czy zawierają podatek VAT).
 2. Koszty Dostawy uzależnione są od łącznej masy całkowitego Zamówienia Klienta. Całkowity koszt Zamówienia, uwzględniający koszt Dostawy, wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika lub Klienta. Koszt Dostawy wskazany jest także każdorazowo obok danej metody Dostawy, dostępnej do wyboru w polu „Sposoby Dostawy”.
 3. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT według wskazania Klienta.
 7. Faktura za zakupione Towary, jest wysyłana w formacie pliku .pdf na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania Konta Użytkownika w Sklepie lub podany przy składaniu Zamówienia, na co Użytkownik lub Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 8. Klient, w zależności od dostępnej w danym momencie w Sklepie formy płatności, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, może wybrać następujące formy płatności:
 1. przedpłata przelewem– płatność za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail,
 2. przedpłata płatnością online – płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online;
 1. W przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie nieprzekraczającym 7 dni liczonych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu (warunek rozwiązujący), a Zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Jeśli Klient wybierze płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia Zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
 3. Płatność za pobraniem polega na zapłacie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną gotówką należnej kwoty do rąk Dostawcy w momencie dostawy przesyłki. Dla Klienta dowodem zapłaty za Towar jest pokwitowanie wystawione przez Dostawcę.

§ 8. Dostawa

 1. Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia jako adres Dostawy. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej.
 2. W dniu wysłania Towaru/Zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość na adres e-mail Klienta z informacją o wysyłce Towaru wraz z podaniem numeru listu przewozowego dotyczącego Zamówienia.
 3. Towar zostanie dostarczony Klientowi:
 1. przesyłką kurierską, przez firmę kurierską pod wskazany adres – w przypadku gdy łączna waga zamówionego przez Klienta Towaru nie przekracza 70 kg;
 2. przy współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem spedycyjnym specjalizującą się w organizacji transportu drogowego towarów – w przypadku gdy łączna waga zamówionego przez Klienta Towaru przekracza 70 kg. Dostawa standardowa za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu spedycyjnego realizowana będzie wyłącznie pod budynek wskazany przez Klienta.
 1. Z chwilą wydania Towarów Dostawcy na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Towar doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 3. Przed odebraniem Towaru od Dostawcy należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na Towar. W przypadku, gdy opakowanie Towaru jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 2. niekompletności przesyłki,
 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki zawierającej Towar.

 1. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 2. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca.
 3. Termin realizacji Umowy Sprzedaży wynosi do 21 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adresu Dostawy. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione Towary, które Sprzedawca może ponownie wysłać do Klienta po zleceniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.
 5. W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy Strony internetowej, Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki korzystać z materiałów i utworów zamieszczonych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki oraz wobec autorów poszczególnych utworów.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 10. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w dniu składania Zamówienia przez Użytkownika lub Klienta.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów posiadających Konto Użytkownika, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Sprzeciw w zakresie treści nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny
  z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu,
  w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności itp.,
  o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 11. Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi lub Klientowi stosownego oświadczenia.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy:
 1. Zamówienie zostanie złożone przez konsumenta lub przedsiębiorcę, dla którego Umowa Sprzedaży nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. z Zamówienia wynikać będzie, iż miejsce, do którego ma zostać doręczony Towar znajduje się poza granicami Państw określonych w §8 ust. 1 Regulaminu,
 3. braku udostępnienia informacji przez Użytkownika lub Klienta w trybie określonym
  w §8 ust. 12 Regulaminu.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika lub Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty trzech tysięcy złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika lub Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
 2. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki Sprzedawca ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 500,00 złotych.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Użytkownikami lub Klientami Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.
 4. Wszelkie spory między Spółką, a Użytkownikiem lub Klientem, wynikające z Umowy Sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych i będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny do pobrania w pliku PDF na stronie internetowej Sklepu.
Shopping Cart

Dane kontaktowe

© 2023 loremipsum.com. All rights reserved.